Airdrop nhận 500–900 BRMT Miễn Phí 50 USD​

Airdrop nhận 500–900 BRMT Miễn Phí 50 USD​

Link đăng kí:

Các bước:

Vào link đăng kí 1 tài khoản.

Sau đó vào mail đã đăng kí check thư dự án gửi đến và xác minh email.

Đăng nhập lại tài khoản và sẽ nhận được 500 #BRMT.

Vào mục airdrop bên trái màn hình và chọn claim token Campaign.

Thực hiện 1 số nhiệm vụ như: Follow Twitter, Follow Facebook,Tham gia telegram,follow Instagram và chờ dự án xác thực để nhận thêm 400 #BRMT.

Nếu Kèo này ăn cực kì ngon đừng bỏ qua.Nếu có chỗ nào không hiểu cứ commnet mình giải đáp nhé.

Xem video HD:

Nguồn bài viết:

--

--

https://airdrop4u.net/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store