Hướng Dẫn Claim 1.500.000 Token WSWAP Dự Án Defi Mạng BSC Ứng Dụng Trên Google Play​

Hướng Dẫn Claim 1.500.000 Token WSWAP Dự Án Defi Mạng BSC Ứng Dụng Trên Google Play​

Link đăng ký:
Kết Nối với địa chỉ ví MetaMask của bạn sử dụng mạng BSC
Kéo xuống phần airdrop nhấn claim now

Hướng Dẫn Tham gia trên ví Trust​

Coppy link airdrop:
Dán vào DApps trên ví TRUST -> bấm connect (nếu có hiện lên) -> chọn hệ Smart Chain BNB -> bấm CLAIM Now.

Xem Video Hướng Dẫn Chi tiết:

Nguồn Bài viết:

--

--

https://airdrop4u.net/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store