Hướng Dẫn Claim Airdrop 200.000.000 Token PHX & 0.001 BNB Từ Phoenix BSC​

Hướng Dẫn Claim Airdrop 200.000.000 Token PHX & 0.001 BNB Từ Phoenix BSC​

ĐỪNG BỎ LỠ KÈO KIẾM BNB VÀ PHX
Airdrop mới: PHX Token
Phần thưởng: 200.000.000 PHX
Giới thiệu: 100.000.000 PHX + 0,001BNB
Sao chép liên kết và Dán trên ví tin cậy dapp, chọn mạng chuỗi BNB thông minh và nhấp vào “Airdrop” yêu cầu ngay lập tức Mã thông báo Airdrop
* Nhận 100.000.000PHX + 0,001bnb, * * nếu có ai tham gia thông qua liên kết của bạn *

*Thêm vào một cách thủ công*
* PHOENIX TOKEN
* PHX
* QUYẾT ĐỊNH 18
*Hợp đồng:*
* 0x053c070F0923a5b770CC59d7bf74ecfF991CD0b8

video HD:

Nguồn bài viết: t

--

--

https://airdrop4u.net/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store