Hướng Dẫn Farm DeerSwap Dự Án Defi Mạng BSC Lợi Nhuận 2700%​

DeerSwap là Công cụ tổng hợp lợi nhuận AMM + trên Binance Smartchain.
5 cập nhật quan trọng từ DEERSwap:
1.% APR của Hồ bơi và Trang trại tăng hơn 2078%. (~ 4,69% mỗi ngày).
2. Sàn giao dịch tập trung niêm yết: ngày 10 tháng 6 .
3. Ra mắt thông tin DeerSwap (Hướng dẫn sử dụng + Tài liệu): ngày 1 tháng 6.
4. Lộ trình và WhitePaper: Ngày 1 tháng Sáu.
5. Báo cáo Kiểm toán: Ngày 5 tháng 6.
Video HD Farm:

https://www.youtube.com/watch?v=rymNQqvTd8k

--

https://airdrop4u.net/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store