TOP 3 DỰ ÁN CLAIM AIRDROP CHẤT LƯỢNG TIỀM NĂNG​

TOP 3 DỰ ÁN CLAIM AIRDROP CHẤT LƯỢNG TIỀM NĂNG​

Hướng Dẫn Tham gia trên ví Trust​

Coppy link airdrop:
Dán vào DApps trên ví TRUST -> bấm connect (nếu có hiện lên) -> chọn hệ Smart Chain BNB -> bấm CLAIM AIRDROP.

--

--

https://airdrop4u.net/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store